Czat z konsultantem

Zadaj pytanie on-line

Kategorie

Santander eRaty

raty

ZAPŁAĆ ONLINE

Credit Agricole eRaty

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 9-01-2017 r. 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.NEWSHOP24.EU ORAZ WWW.NEWSHOP24.PL

 

[WSTĘP]

§ 1

Niniejszy Regulamin określa organizację, zasady oraz warunki funkcjonowania E-Sklepu pod adresem internetowym www.newshop24.eu oraz www.newshop24.pl, którego właścicielem jest BIM Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234780, REGON 060032855, NIP: 918-10-00-98, telefon: 84 688 10 58, poczta elektroniczna: justyna@bim-meble.pl w tym w szczególności:

  1. zasady i warunki udostępniana oraz korzystania ze E-Sklepu,

  2. zasady i warunki zawierania oraz rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ich zakres,

  3. zasady i warunki zawierania umów sprzedaży Produktów, dokonywania płatności i realizowania dostaw,

  4. prawa i obowiązki Użytkowników E-Sklepu,

  5. prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy,

  6. pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 

[SŁOWNIK POJĘĆ]

§ 2

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie E-Sklepu pod adresem internetowym
  www.newshop24.eu oraz www.newshop24.pl, oznaczają odpowiednio:

 1. Cena – wartość wyrażona w polskich złotych zawierająca podatek VAT (cena brutto), którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt (Towar) lub Usługę.

 2. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w E-Sklepie umożliwiający Użytkownikowi utworzenie Konta.

 3. Formularz Zamówienia – usługa świadczona drogą elektroniczną, pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez interaktywny Formularz dostępny w E-Sklepie Internetowym.

 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, który dokonuje z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 5. Konto – utworzona przez Usługodawcę w wyniku rejestracji Użytkownika usługa świadczona drogą elektroniczną oznaczona wskazanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej (loginem) i wybranym przez niego hasłem, która polega na udostępnieniu Użytkownikowi zbioru zasobów przechowywanych w E-Sklepie pod adresem internetowym www.newshop24.eu oraz www.newshop24.pl oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym przechowywana jest, m.in. historia dokonanych czynności przez Użytkownika oraz podane przez niego dane.

 6. Koszyk – element funkcjonalny E-Sklepu, który umożliwia Kupującemu wybór i modyfikację poszczególnych Produktów (Towarów) z oferty Sprzedającego, które zamierza zamówić.

 7. Kupujący – zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 8. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na automatycznej dystrybucji informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), która wykonywana jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 9. Oferta – oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów (Towarów) umieszczonych i oznaczonych jako dostępne na stronie internetowej
  www.newshop24.eu oraz www.newshop24.pl
  , które jako zawierające istotne postanowienia umowy jest kierowane przez Sprzedawcę do osób zamierzających zawrzeć Umowę Sprzedaży.

 10. Produkt (Towar) – rzecz ruchoma, która stanowi przedmiot Oferty i Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą w oparciu o narzędzia systemu teleinformatycznego E-Sklepu.

 11. Regulamin – niniejszy dokument dostępny w każdym czasie na stronie głównej
  E-Sklepu pod adresem internetowym www.newshop24.eu oraz www.newshop24.pl, który również jest dostępny do pobrania pod adresem http://www.newshop24.eu/uploads/regulamin/Regulamin%20www.newshop24.eu_pl.pdf
  .

 12. E-Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym
  www.newshop24.eu oraz www.newshop24.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca na zasadach i warunkach określonych w R
  egulaminie, składa Oferty sprzedaży Produktów (Towarów) oraz zawiera Umowy Sprzedaży.

 13. Sprzedaż - umowa zawierana w ramach E-Sklepu pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w wyniku przyjęcia Oferty przez Kupującego, do której zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz w przypadku umów zawieranych z Konsumentami przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

 14. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem E-Sklepu, do której zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 15. Użytkownik – korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

 16. Usługodawca/Sprzedawca – BIM Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234780, REGON 060032855, NIP: 918-10-00-98, telefon: 84 688 10 58., poczta elektroniczna: justyna@bim-meble.pl

 17. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane Sprzedawcy za pośrednictwem specjalnego Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
§ 3

 1. Warunkiem korzystania ze E-Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Wszyscy Użytkownicy korzystający
  z E-Sklepu są ponadto zobowiązani do jego używania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a także z dobrymi obyczajami i z przepisami prawa.

 2. Do przeglądania asortymentu E-Sklepu i składania zamówień na Produkty, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej oraz dysponowanie komputerem lub innym urządzeniem multimedialnym, wyposażonym w przeglądarkę internetową i posiadającym dostęp do sieci internetowej.

[SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ]

§ 4

 1. Usługodawca udostępnia w ramach E-Sklepu Użytkownikom następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. Moje Konto – z którego korzystanie jest możliwe po uprzednim prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji i zatwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się”, a następnie aktywowaniu konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika takich danych jak: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Aktywacja konta następuje w wyniku kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. Z chwilą aktywacji konta, pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

 2. Newsletter – z którego korzystanie jest możliwe w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji z oświadczeniem: „Chcę otrzymywać informacje o promocjach, kuponach rabatowych” w trakcie wypełniania Formularza Rejestracji lub „Chcę otrzymywać e-mail z informacją o nowych promocjach dla mnie” w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia w sekcji Twoje Dane, a także w przypadku uzupełnienia adresu poczty elektronicznej pod specjalnie oznaczoną pozycją Newsletter na stronach E-Sklepu. Usługa będzie świadczona po jej aktywowaniu w wyniku kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres poczty elektronicznej lub po aktywacji Konta – na czas nieokreślony.

 3. Formularz Zamówienia – z którego korzystanie następuje już z chwilą dodania Produktu do elektronicznego Koszyka, a w kolejnych etapach przez wypełnienie sekcji Twoje Dane i ewentualne zmodyfikowanie Zamówienia w sekcji Podsumowanie, która zawiera opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Elektroniczny Koszyk pozwala na podgląd wybranych przez Kupującego Produktów oraz na samodzielną modyfikację ich ilości, w tym również całkowite usunięcie poszczególnych Produktów z Koszyka, a także obniżenie ceny Produktu w wyniku użycia specjalnego kuponu rabatowego, o ile Kupującemu został on udostępniony. Ponadto w elektronicznym Koszyku Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności za Produkt. W sekcji Twoje Dane niezbędne jest wskazanie przez Kupującego danych do wysyłki Produktu, w tym: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, ulicy i nr domu, kodu pocztowego, nazwy miejscowości, kraju oraz opcjonalnej sprawdzenie własnych uwag, a także zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji „Zgadzam się z Regulaminem sklepu”. Natomiast w sekcji Podsumowanie Kupujący również uzyskuje podgląd wybranych Produktów oraz ma możliwość samodzielnej modyfikacji danych do wysyłki Produktu, a także sposobu dostawy i sposobu płatności za Produkt. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przez Kupującego w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Ostatnim elementem usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez Formularz Zamówienia jest uzyskanie potwierdzenia zamówienia wraz z indywidualnym numerem. Sama usługa ma charakter jednorazowy.

 1. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 przez Użytkowników nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat.

 2. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z każdej z usług w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, poprzez:

 1. wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach E-Sklepu,

 2. wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@bim-meble.pl,

lub

 1. pisemnie na adres: ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj.

 1. Reklamacje związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym w szczególności reklamacje związanie z działaniem E-Sklepu, Użytkownicy mogą składać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@bim-meble.pl,

lub

 1. pisemnie na adres: ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj.

 1. Usługodawca będzie rozpatrywał wszelkie reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana na adres lub adres poczty elektronicznej, wskazany przez składającego reklamację Użytkownika.

 2. Usługodawca ma prawo do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym Umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, czy też praw osób trzecich. Stosowne oświadczenie zostanie przesłane do Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyn z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając w tym celu stosowne oświadczenie do Użytkownika na podany przez niego adres lub adres poczty elektronicznej.

 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, bądź rezygnacja z niej przez Użytkownika nie ma wpływu na zobowiązania
  i uprawnienia Sprzedawcy i Kupujących wynikające z zawartych umów Sprzedaży, w tym na wynikające z nich rozliczenia i uprawnienia oraz roszczenia stron.

[ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY]

§ 5

 1. Sprzedaż Produktów w E-Sklepie odbywa się w języku polskim, wyłącznie w trybie ofertowym za pośrednictwem sieci internetowej w trybie online przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 2. Zamieszczone przez Sprzedawcę w E-Sklepie Oferty są ofertami w myśl przepisów art. 66 – 70 ustawy Kodeks cywilny i są skierowane do wszystkich Użytkowników.

 3. Ceny Produktów zawarte w E-Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. O wysokości wszystkich opłat Kupujący jest informowany w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia w E-Sklepie.

 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym następuje po wypełnieniu przez Kupującego Formularza Zamówienia dostępnego w E-Sklepie i potwierdzeniu jego złożenia w wyniku kliknięcia przez Kupującego w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” a następnie potwierdzeniu zamówienia w wyniku kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres poczty elektronicznej, zaś Sprzedawca jednocześnie: niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia i przyjęcie go do realizacji oraz udostępnia treść zawartej umowy na trwałym nośniku, w drodze przesłania wiadomości elektronicznej Kupującemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 5. Zabezpieczenie i utrwalenie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje również w systemie informatycznym E-Sklepu.

 6. W ramach środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych Kupujący może dokonać weryfikacji danych lub drobnych korekt Zamówienia do momentu skompletowania i przekazania przesyłki z zamówionym Produktem kurierowi, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy na adres justyna@bim-meble.pl lub telefonicznie.

 

[PŁATNOŚCI]

§ 6

 1. Zapłata za zakupione Produkty w E-Sklepie może być zrealizowana w następujący sposób:

   1. przedpłata przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy,

   2. płatność elektroniczna za pośrednictwem podmiotu świadczącego stosowną usługę płatniczą,

   3. płatność ratalna w wyniku zawarcia umowy pożyczki z podmiotem udzielającym pożyczek pieniężnych,

   4. za pobraniem poprzez płatność kurierowi w dniu otrzymania przesyłki,

   5. gotówką bezpośrednio w punkcie odbioru osobistego.

 2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wyboru płatności elektronicznej lub w formie przedpłaty przelewem bankowym. Natomiast w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. Sprzedawca ma prawo do anulowania złożonego zamówienia w przypadkach, gdy Kupujący wybrał płatność elektroniczną lub w formie przedpłaty przelewem bankowym a nie uregulował należności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

 4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu wraz z Produktem księgowy dokument rozliczeniowy (paragon lub faktura) wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i żądaniem Użytkownika.

[DOSTAWA PRODUKTÓW]

§ 7

 1. Sposób dostawy i termin realizacji dostawy ustalany jest przez Sprzedawcę z Kupującym.

 2. Sprzedawca w ramach E-Sklepu oferuje następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktów:

 1. odpłatna dostawa na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej,

 2. odpłatna dostawa poza granice Polski w formie przesyłki kurierskiej,

 3. bezpłatny odbiór osobisty w niżej wymienionych punktach odbioru otwartych w godzinach szczegółowo wyspecyfikowanych na stronie E-Sklepu:

 1. ul. Konopnickiej 4, 22-670 Bełżec,

 2. ul. Tuchowska 80, 33-100 Tarnów,

 1. Koszt dostawy Produktów na terytorium Polski wskazywany jest Kupującemu w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia w E-Sklepie, natomiast w przypadku uzgodnienia dostawy Produktów poza granice Polski koszt dostawy jest każdorazowo indywidualnie ustalany ze Sprzedawcą.

 2. Odbiór Produktu przez Kupującego jest zawsze potwierdzony na dokumencie dostawy. Podczas odbioru Produktu lub produktów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Produkt lub Produkty nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości do spisania protokołu szkody w obecności dostawcy. Odbiór Produktu bez zastrzeżeń traktowany jest jako potwierdzenie kompletności i zgodności Produktu ze złożonym zamówieniem w w/w zakresie.

 3. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy Produktu wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Kupującego.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny - jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż
  w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy - do zawiadomienia o tej okoliczności Kupującego i dokonania zwrotu całości otrzymanych od niego środków pieniężnych.

[GWARANCJE I REKLAMACJE]

§ 8

 1. Produkt może posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.

 2. Szczegółowe uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej Gwarancji, jak również sposoby i warunki ich realizacji, określone są przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.

 3. Gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej nie wyłącza, ani też nie zawiesza, tudzież nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady Produktu.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową, w tym za jego wady fizyczne i prawne na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 5. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową należy składać do Sprzedawcy:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@bim-meble.pl

lub

  1. pisemnie na adres: ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane osobowe lub nazwę Kupującego, dane teleadresowe, opis niezgodności Produktu z umową sprzedaży, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W przypadku, gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca będzie uprawniony do wezwania Kupującego do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

 2. Z powodu niezgodności Produktu z umową sprzedaży Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny Produktu albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo też usunie jego wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, bądź też jego wad nie usunął. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę.

 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu nie jest istotna.

 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, będącego Konsumentem, żądanie uznaje się za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie, bądź na adres poczty elektronicznej Kupującego.

 5. Gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 6. Sprzedawca w ramach E-Sklepu prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Produktów, przy czym zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne – spowodowane względami technicznymi różnice – między wyglądem Produktów na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem Produktów, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych Produktów.

 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

§ 9

  1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Kupujący - mający status Konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w drodze złożenia oświadczenia Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty, w której Kupujący objął w posiadanie Produkt nabyty w ramach zawartej Umowy przenoszącej jego własność.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu należy składać bezpośrednio do Sprzedawcy:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@bim-meble.pl

lub

   1. pisemnie na adres: ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj.

  1. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość /Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu/.

  2. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania Produktu na swój koszt do Sprzedawcy na adres: BIM Sp. z o.o., Hurtownia BIM, ul. Konopnickiej 4, 22-670 Bełżec, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

  3. W przypadku, gdy Produktu nie można odesłać w zwykły sposób pocztą Sprzedawca jest obowiązany do jego odebrania na swój koszt.

  4. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i kompletnym, zapakowany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Do zwracanego Produktu powinien być dołączony dowód jego zakupu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci niezwłocznie Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu Produktu od Kupującego. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta lub na jego kartę płatniczą, tj. w sposób odpowiadający formie zapłaty przez niego za zamówiony Produkt, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu należności.

[WYŁĄCZENIE PRAWA KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

§ 10

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR PRZEZ KONSUMENTÓW]

§ 11

 1. Konsument jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. W ramach uprawnień, o których mowa w ust. 1, Konsument ma możliwość w szczególności:

  1. uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w celu rozwiązania sporu konsumenckiego w trybie i na zasadach określonych w art. 36 ustawy
   o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 z późn. zm.),

  3. zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach w celu rozpatrzenia sporu konsumenckiego w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2001, Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), których lista jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”,

 1. Konsument w ramach realizacji uprawnień określonych w ust. 1 ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR służącej do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, utworzonej w ramach Unii Europejskiej, która jest dostępna w języku polskim pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, w ramach której zostały określone procedury składania skarg i ich rozstrzygania.

 

[OCHRONA SFERY PRYWATNOŚCI]

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem
  E-Sklepu pod adresem internetowym www.newshop24.eu oraz www.newshop24.pl jest Usługodawca. Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 2. Użytkownik zakładając konto w E-Sklepie lub wypełniając Formularz Dostawy, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotowych umów oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę
  (w tym w celach marketingowych).

 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich uzupełniania, uaktualniania lub poprawiania, albo też ich usunięcia.

 4. E-Sklep wykorzystuje pliki tekstowe Cookies, które są zapisywane przez serwer i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu optymalizacji korzystania ze E-Sklepu, dostosowania jego struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także na potrzeby tworzenia statystyk. Użytkownik, który nie wyraża zgody na stosowanie przedmiotowych plików, może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Wyłączenie obsługi plików Cookies może utrudnić, bądź nawet uniemożliwić korzystanie ze E-Sklepu.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 13

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego (prawo właściwe), w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, lecz nie krótszym niż 14 dni od momentu jego opublikowania na stronie głównej E-sklepu.

 4. W przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę postanowień Regulaminu, jest on uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w § 4 ust. 3 Regulaminu.

 5. Do zawartych umów sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu w wersji przed zmianą.

 6. W odniesieniu do Użytkowników, którzy nie posiadają statusu Konsumenta
  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszystkie spory sądowe pomiędzy Użytkownikami a
  Sprzedawcą będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla Sprzedawcy.

 7. W odniesieniu do Użytkowników, którzy posiadają status Konsumenta, wszystkie spory sądowe pomiędzy Konsumentami a Sprzedawcą, będą rozstrzygane przez sądy powszechne według właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej w oparciu
  o właściwe przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 stycznia 2017 r.

 9. Integralną część Regulaminu stanowi:

  1. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności,

  2. Załącznik nr 2 – wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.

 

 


Regulamin obowiązujący od 25-12-2014 r. do 8-01-2017 r.

Właścicielem sklepu internetowego www.newshop24.eu , (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem/Sprzedawcą) jest BIM Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Nadstawna 12a (PNA: 23-400 Biłgoraj), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234780, REGON 060032855, NIP: 918-10-00-98, telefon: 084 688 10 57 , e-mail: justyna@bim-meble.pl

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.newshop24.eu oraz zasady ich wykonywania, prawa i obowiązki Sklepu oraz Klienta.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli oraz innych artykułów wyposażenia wnętrz.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W ściśle określonych przypadkach, gdy jest to zawarte w opisie produktu, oferowane mogą być towary stanowiące wyprzedaż ekspozycji z salonów meblowych.
4. Meble są fabrycznie pakowane, sprzedawane są w paczkach do indywidualnego montażu. W pewnych wyjątkach meble mogą być złożone w całości, wówczas stosowna informacja znajduje się w opisie produktu.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu www.newshop24.eu, podczas wymiany z nim korespondencji email, lub faksem. Powyższa informacja trafia do wiadomości Sprzedawcy, który prowadzi dalsze postępowanie związane z obsługą złożonego zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia w przypadku: braku towaru objętego zamówieniem w magazynie, bądź u dostawców Sprzedawcy lub z powodu innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w danym zamówieniu. W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Sprzedawca niezwłocznie po odstąpieniu od umowy zwróci uiszczoną należność.
4. Sklep ma prawo do anulowania złożonego zamówienia, w przypadku gdy dla danego zamówienia ustalona została płatność z góry, a klient nie uregulował należności w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, bez wcześniejszego, uprzedniego ustalenia ze Sklepem wydłużonego terminu płatności, bądź też nie uiścił w w/w terminie zaliczki o której mowa w pkt III ust. 5.
5. Sklep ma prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości danych podanych przy składaniu zamówienia lub zawierających niekompletne dane, uniemożliwiające lub utrudniające prawidłową realizację złożonego zamówienia. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 45 dni roboczych. Dokładny termin realizacji zamówienia podany jest w opisie oferty na stronie internetowej sklepu.
7. Realizacja zamówień płatnych z góry lub ratalnie rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na rachunku Sklepu, bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej, o czym Kupujący jest informowany drogą mailową.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
9. Kupujący może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres justyna@bim-meble.pl .
10. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.
11. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

III. Ceny i sposoby płatności

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
2. Podana cena nie obejmuje kosztów przesyłki, montażu, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia.
3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:
z góry: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wówczas klient zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
pobranie: płatność kurierowi w dniu otrzymania przesyłki,
raty w systemie Santander – usługa świadczona za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce RATY,
płatność elektroniczna: rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay,
płatność gotówką przy odbiorze osobistym, w dniu odbioru.
5. Gdy czas realizacji zamówienia przekracza 3 tygodnie, zamiast płatności całej ceny z góry, strony mogą ustalić płatność zaliczkową, nie mniejszą niż 10 % wartości zamówionego towaru. Dopłata różnicy następuje wówczas w chwili odbioru towaru lub przedpłatą na konto bankowe przed wysłaniem towaru - w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności.
6. Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego Newshop24.

IV. Dostawa i odbiór produktu

1. Sposób dostawy i termin realizacji dostawy ustalany jest przez Sprzedawcę z Klientem.
2. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów realizacji, chyba że Klient i Sklep ustalą inne zasady realizacji zamówienia.
3. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy towarów:
dostawa na terenie Polski przez firmę kurierską
dostawa poza granice Polski przez firmę kurierską
odbiór własny
4. Cena za dostawę towaru poza granice Polski ustalona zostaje po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem.
5. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia przesyłki do mieszkania/domu i ich montażu. Wniesienie oraz odebranie towaru z auta dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta bądź wynikających z okoliczności, które nie są od niej zależne.
7. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie kompletności
i zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
8. Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt i w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości do spisania protokołu w obecności kuriera lub innego dostawcy.
9. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres BIM Sp. z o.o. podany na wstępie regulaminu.
2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3.  Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić. W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez klienta w związku z zakupem towaru.

VI. Gwarancje i reklamacje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas na jaki została udzielona gwarancja dla poszczególnych towarów widnieje w opisie na stronie sklepu internetowego.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji, adresu punktów gwarancyjnych określone są przez gwaranta w druku gwarancji /karcie gwarancyjnej/.
3. Gwarancja za sprzedany towar nie wyłącza, nie zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady produktu.
4. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne  towarów na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres BIM Sp. z o.o. ul. Nadstawna 12A, 23-400 Biłgoraj lub drogą elektroniczną na adres: justyna@bim-meble.pl .
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane klienta, opis niezgodności towaru z umowa, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Z powodu niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
8. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
9. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.  
10. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.
11. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne, spowodowane względami technicznymi różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych towarów, wyglądu tkanin, itp.
12. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu ze skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry, nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
13. Produkty zamówione w sklepie internetowym Newshop24, dostarczone za granicę nie są objęte gwarancją.

VII. Poufność danych i polityka prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy BIM związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.
2. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep newshop24.eu / newshop24.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w newshop24.eu / newshop24.pl (zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. ).
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN obowiązujący do 24-12-2014 r.- pobierz jako PDF